Công khai các văn bản liên quan quản lý vận hành HTTT bảo đảm chất lượng nhà trường

  • 2/23/2024 8:29:42 AM
  • 165

 

 

Công khai trên Website của Trung tâm Thông tin Thư viện: 

1. Thông tin phản hồi của nhà giáo, người học về việc đáp ứng của giáo trình, tài liệu và công tác phục vụ của thư viện

2. Thông tin về công tác thông tin thư viện, giáo trình cho các đơn vị, các bên liên quan theo quy định

3. Thông tin giáo trình tài liệu, phục vụ bạn đọc 

Tin liên quan