09 February

2023

Đảng Cộng sản Việt Nam - những tìm tòi và đổi mới trên con đường lên Chủ nghĩa Xã hội (1986-2006)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản VN (1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Đường lối đó không ngừng được bổ sung, hoàn thiện qua các Đại hội VII, VIII, IX, X và các Hội nghị Trung ương trong những nhiệm kì tương ứng. Nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong việc hiện thực hóa đường lối đó, đất nước đã có những bước tiến trên nhiều phương diện: kinh tế phát triển và tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cải thiện rõ rệt, an ninh, quốc phòng được giữ vững và tăng cường, quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng, vị thế quốc tế của nước ta được nâng cao… Có được kết quả đó là nhờ Đảng thường xuyên tự đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy lý luận. Những thành tựu đổi mới tư duy lý luận của Đảng đã có ý nghĩa soi rọi thực tiễn, đưa đất nước ta vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng XHCN và hội nhập kinh tế thế giới.

Xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả cuốn sách “Đảng Cộng Sản Việt Nam Những tìm tòi và đổi mới trên con đường lên Chủ nghĩa Xã hội (1986-2006)” do TG Doãn Hùng, Nguyễn Ngọc Hà và Hoàng Minh Huấn chủ biên. Cuốn sách này đặc biệt ở chỗ, nó chính là món quà của đồng chí Nguyễn Đức Hoàng – Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La tặng Trung tâm Thông tin – Thư viện năm 2008. Cuốn sách đã trình bày sự hình thành và phát triển tư duy lý luận của Đảng trên những lĩnh vực trọng yếu từ 1986 đến 2006. Mỗi chuyên đề cho người đọc thấy rõ những chuyển biến về tư duy lý luận của Đảng trên từng lĩnh vực, xuất phát từ thực tiễn công cuộc đổi mới ở từng thời điểm cụ thể. 

Mặc dù mỗi chuyên đề trình bày một lĩnh vực nhưng chúng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, giúp người đọc vừa có cái nhìn khác nhau trên từng lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế - xã hội, vừa hình dung được cấu trúc chỉnh thể của quá trình tìm tòi, phát triển đường lối đổi mới của Đảng ta. Như vậy, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã được xác lập và từng bước bổ sung, hoàn thiện. Đó là cả một quá trình tìm tòi, thử nghiệm, suy tư, đấu tranh gian khổ, kết tinh trí tuệ và công sức của toàn Đảng, toàn dân ta trong nhiều thập kỉ. Nó được rút ra từ thực tiễn và được thể hiện đậm nét ở các nghị quyết của Đại hội Đảng, của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đáng chú ý là kết luận của Bộ Chính trị (khóa V, tháng 8 năm 1986) về ba quan điểm kinh tế lớn; Nghị quyết đại hội VI (tháng 12/1986) về đổi mới toàn diện đất nước; Cương lĩnh và chiến lược được thông qua tại Đại hội VII (tháng 6/1991); Chiến lược đẩy mạnh CNH-HĐH được xác định tại Đại hội VIII (tháng 6/1996) …Tuy nhiên còn nhiều vấn đề mà Đảng ta vẫn cần phải tiếp tục làm sáng tỏ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm trong các Đại hội tiếp theo.

Cuốn sách “Đảng Cộng Sản Việt Nam những tìm tòi và đổi mới trên con đường lên chủ nghĩa xã hội (1986-2006)” là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn. Cuốn sách chính là cơ sở lý luận quan trọng khẳng định sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng HCM cũng như tính đúng đắn, sáng tạo trong đường lối đổi mới của Đảng ta. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Chỉ có Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới” Sự lựa chọn của Đảng và nhân dân ta là chủ nghĩa xã hội và chúng ta sẽ mãi vững bước trên con đường đã chọn.