Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế

Tác giả : Đỗ Hoàng Toàn

Từ khóa : Quản lý nhà nước, Kinh tế

Nhà xuất bản : LĐXH

Năm xuất bản : 2005

Bộ sưu tập : Tài liệu tham khảo

Số lần đọc : 1

Số lần tải : 0