Bộ luật dân sự

346.597/B450L
Bộ luật dân sự
Bộ luật dân sự,Việt Nam,Pháp luật,Văn bản pháp luật
H.:Tư pháp,2016
Trình bày toàn văn Bộ luật dân sự với những qui định chung và qui định cụ thể về tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, thừa kế, qui định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
306 tr.;24 cm
005 20231102091158.0
001 00015429
008 231102s2016 ||||||viesd
020 # # a 978-604-81-0735-2
c 55000 đ
041 0 # a vie
082 b B450L
a 346.597
110 # a Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
245 0 a Bộ luật dân sự
b Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017
260 # # a H.
b Tư pháp
c 2016
300 # # a 306 tr.
c 24 cm
520 # a Trình bày toàn văn Bộ luật dân sự với những qui định chung và qui định cụ thể về tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, thừa kế, qui định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
653 # # a Bộ luật dân sự
a Việt Nam
a Pháp luật
a Văn bản pháp luật
910 # # a Dung
d 02/11/2023