Giáo trình Môn học: Quan trắc môi trường đô thị

Giáo trình Môn học: Quan trắc môi trường đô thị
Khúc Năng Hiệu
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2020
tr.;21cm
005 20220908140917.0
001 00014695
008 220908s2020 ||||||viesd
041 0 # a vie
100 0 # a Khúc Năng Hiệu
e Biên soạn
110 # a UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
b TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
245 0 c Trình độ: Cao đẳng (Ban hành theo Quyết định số 338A/QĐ-CĐSL ngày 30/7/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)
a Giáo trình Môn học: Quan trắc môi trường đô thị
b Ngành: Bảo vệ môi trường đô thị
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2020
300 # # c 21cm
a tr.