Khai thác lâm sản

634.9/KH103TH
Khai thác lâm sản
Tô Thị Hồng Gấm
Giáo trình,Trung cấp,Lâm sinh,Khai thác lâm sản
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
29 tr.:bảng, hình vẽ;30 cm
005 20240301150328.0
001 00015568
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 634.9
b KH103TH
100 0 # a Tô Thị Hồng Gấm
e Biên soạn
245 0 a Khai thác lâm sản
c Tô Thị Hồng Gấm b.s.
b Ngành: Lâm sinh: Trình độ: Trung cấp: Ban hành kèm theo Quyết định số: 628/QĐ-CĐSL, ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành chương trình đào tạo ngành/ nghề Lâm sinh, trình độ cao đẳng và trung cấp năm 2023
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 29 tr.
c 30 cm
b bảng, hình vẽ
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 29
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Lâm sinh
a Khai thác lâm sản
852 # # b Kho Mượn
j GT.003663, GT.003664, GT.003665, GT.003666, GT.003667
910 # # a Dung
d 21/3/2024