Kiểm tra thịt và các súc sản phẩm khác

636/K304TR
Kiểm tra thịt và các súc sản phẩm khác
Hoàng Văn Thiện
Giáo trinh,Cao đẳng,Chăn nuôi thú y,Kiểm tra thịt,Sản phẩm thịt
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
27 tr.:bảng;30 cm
005 20240301150306.0
001 00015552
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 636
b K304TR
100 0 # a Hoàng Văn Thiện
e Chủ biên
245 0 a Kiểm tra thịt và các súc sản phẩm khác
c B.s.: Hoàng Văn Thiện (ch.b.)
b Ngành: Chăn nuôi - Thú y: Trình Độ: Cao đẳng: Ban hành kèm theo Quyết định số 626/QĐ-CĐSL ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về ban hành chương trình đào tạo ngành/nghề Chăn nuôi - Thú y, trình độ Cao đẳng và Trung cấp
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 27 tr.
c 30 cm
b bảng
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
653 # # a Giáo trinh
a Cao đẳng
a Chăn nuôi thú y
a Kiểm tra thịt
a Sản phẩm thịt
910 # # a Dung
d 19/3/2024