Kỹ thuật gây trồng một số loại cây lâm sản ngoài gỗ

634.9/K600TH
Kỹ thuật gây trồng một số loại cây lâm sản ngoài gỗ
Tô Thị Hồng Gấm
Giáo trình,Trung cấp,Lâm sinh,Kỹ thuật,Lâm sản ngoài gỗ
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
28 tr.;30 cm
005 20240301150335.0
001 00015574
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 634.9
b K600TH
100 0 # a Tô Thị Hồng Gấm
e Biên soạn
245 0 a Kỹ thuật gây trồng một số loại cây lâm sản ngoài gỗ
c Tô Thị Hồng Gấm b.s.
b Ngành: Lâm sinh: Trình độ: Trung cấp: Ban hành kèm theo Quyết định số: 628/QĐ-CĐSL, ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành chương trình đào tạo ngành/ nghề Lâm sinh, trình độ Cao đẳng và Trung cấp năm 2023
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 28 tr.
c 30 cm
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 28
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Lâm sinh
a Kỹ thuật
a Lâm sản ngoài gỗ
852 # # b Kho Mượn
j GT.003693, GT.003694, GT.003695, GT.003696, GT.003697
910 # # a Dung
d 21/3/2024