Luật công chứng

342.597/L504H
Luật công chứng
Luật công chứng,Pháp luật,Việt Nam,Văn bản pháp luật
H.:Tư pháp,2014
Giới thiệu toàn văn nội dung Luật công chứng với những quy định chung và quy định định cụ thể về công chứng viên; tổ chức hành nghề công chứng; thủ tục công chứng hợp đồng giao dịch, bản dịch; cơ sở dữ liệu và lưu trữ hồ sơ công chứng; phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác...
67 tr.;19 cm
005 20231114101133.0
001 00015441
008 231114s2014 ||||||viesd
020 # # c 18000 đ
a 978-604-59-2068-8
041 0 # a vie
082 b L504H
a 342.597
110 # a Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
245 0 b Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015
a Luật công chứng
260 # # a H.
b Tư pháp
c 2014
300 # # a 67 tr.
c 19 cm
520 # a Giới thiệu toàn văn nội dung Luật công chứng với những quy định chung và quy định định cụ thể về công chứng viên; tổ chức hành nghề công chứng; thủ tục công chứng hợp đồng giao dịch, bản dịch; cơ sở dữ liệu và lưu trữ hồ sơ công chứng; phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác...
653 # # a Luật công chứng
a Pháp luật
a Việt Nam
a Văn bản pháp luật
852 # # b Kho Mượn
b Kho Mượn
j KM.096594
b Kho Mượn
j KM.096595
b Kho Mượn
j KM.096596
b Kho Mượn
j KM.096597
b Kho Mượn
j KM.096598
b Kho Mượn
j KM.096599
b Kho Mượn
j KM.096600
b Kho Mượn
j KM.096601
b Kho Mượn
j KM.096602
b Kho Mượn
j KM.096603
b Kho Mượn
j KM.096604
b Kho Mượn
j KM.096605
b Kho Mượn
j KM.096606
b Kho Mượn
j KM.096607
b Kho Mượn
j KM.096608
b Kho Mượn
j KM.096609
b Kho Mượn
910 # # a Dung
d 07/11/2023