Luật khiếu nại - tố cáo - thanh tra

347.597/L504KH
Luật khiếu nại - tố cáo - thanh tra
Luật Khiếu nại,Luật tố cáo,Việt Nam,Luật thanh tra,Văn bản pháp luật
H.:Lao động,2014
Giới thiệu toàn văn nội dung về luật khiếu nại, luật tố cáo, luật thanh tra gồm: quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại, tố cáo; thẩm quyền giải quyết và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo...; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra nhà nước; cơ qua
167 tr.;19 cm
005 20231101161106.0
001 00015427
008 231101s2014 ||||||viesd
020 # # c 32000 đ
a 978-604-59-1725-1789-3
041 0 # a vie
082 b L504KH
a 347.597
110 # a Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
245 0 a Luật khiếu nại - tố cáo - thanh tra
260 # # a H.
b Lao động
c 2014
300 # # a 167 tr.
c 19 cm
520 # a Giới thiệu toàn văn nội dung về luật khiếu nại, luật tố cáo, luật thanh tra gồm: quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại, tố cáo; thẩm quyền giải quyết và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo...; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra nhà nước; cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra...
653 # # a Luật Khiếu nại
a Luật tố cáo
a Việt Nam
a Luật thanh tra
a Văn bản pháp luật
852 # # b Kho Mượn
j KM.096319, KM.096320, KM.096321, KM.096322, KM.096323, KM.096324, KM.096325, KM.096326, KM.096327, KM.096328, KM.096329, KM.096330, KM.096331, KM.096332, KM.096333, KM.096334, KM.096335, KM.096336, KM.096337, KM.096338, KM.096339, KM.096340, KM.096341, KM.096342, KM.096343
910 # # a Dung
d 01/11/2023