Tài liệu dạy, học Giáo dục chính trị

320.0711/T103L
Tài liệu dạy, học Giáo dục chính trị
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
Giáo dục chính trị,Tài liệu giảng dạy,Chương trình đào tạo
H.:Xây dựng,2022
Trình bày khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng; phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, con người ở Việt Nam; tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp
71 tr.;24cm
005 20220916090937.0
001 14713
008 220916s2022 ||||||viesd
020 # # a 9786048269067
c 26000đ
041 0 # a vie
082 a 320.0711
b T103L
100 0 # a Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
245 0 a Tài liệu dạy, học Giáo dục chính trị
b Chương trình đào tạo trình độ trung cấp
c Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
260 # # a H.
b Xây dựng
c 2022
300 # # a 71 tr.
c 24cm
500 # # a ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp
504 # # a Thư mục: tr. 69-70
520 # a Trình bày khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng; phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, con người ở Việt Nam; tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
653 # # a Giáo dục chính trị
a Tài liệu giảng dạy
a Chương trình đào tạo
852 # # b Kho Mượn
j KM.090126, KM.090127, KM.090128, KM.090129, KM.090130, KM.090131, KM.090132, KM.090133, KM.090134, KM.090135, KM.090136, KM.090137, KM.090138, KM.090139, KM.090140, KM.090141, KM.090142, KM.090143, KM.090144, KM.090145, KM.090146, KM.090147, KM.090148, KM.090149, KM.090150, KM.090151, KM.090152, KM.090153, KM.090154, KM.090155, KM.090156, KM.090157, KM.090158, KM.090159, KM.090160, KM.090161, KM.090162, KM.090163, KM.090164, KM.090165, KM.090166, KM.090167, KM.090168, KM.090169, KM.090170, KM.090171, KM.090172, KM.090173, KM.090174, KM.090175, KM.090176, KM.090177, KM.090178, KM.090179, KM.090180, KM.090181, KM.090182, KM.090183, KM.090184, KM.090185, KM.090186, KM.090187, KM.090188, KM.090189, KM.090190, KM.090191, KM.090192, KM.090193, KM.090194, KM.090195, KM.090196, KM.090197, KM.090198, KM.090199, KM.090200, KM.090201, KM.090202, KM.090203, KM.090204, KM.090205
b Kho Đọc
j KD.026821, KD.026822, KD.026823, KD.026824, KD.026825, KD.026826, KD.026827, KD.026828, KD.026829, KD.026830, KD.026831, KD.026832, KD.026833, KD.026834, KD.026835, KD.026836, KD.026837, KD.026838, KD.026839, KD.026840
910 # # a Dung
d 28/9/2022