Tài liệu dạy, học Giáo dục chính trị

320.0711/T103L
Tài liệu dạy, học Giáo dục chính trị
Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
Giáo dục chính trị,Tài liệu giảng dạy,Chương trình đào tạo,Cao đẳng
H.:Xây dựng,2022
Trình bày khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, con người Việt Nam. Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan h
ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp
127 tr.;24cm
005 20220916090957.0
001 00014714
008 220916s2022 ||||||viesd
020 # # a 9786048269128
c 36000đ
041 0 # a vie
082 a 320.0711
b T103L
100 0 # a Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
245 0 a Tài liệu dạy, học Giáo dục chính trị
b Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng
c Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
260 # # a H.
b Xây dựng
c 2022
300 # # a 127 tr.
c 24cm
500 # # a ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp
504 # # a Thư mục: tr. 125-126
520 # a Trình bày khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, con người Việt Nam. Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam...
653 # # a Giáo dục chính trị
a Tài liệu giảng dạy
a Chương trình đào tạo
a Cao đẳng
852 # # b Kho Mượn
j KM.090206, KM.090207, KM.090208, KM.090209, KM.090210, KM.090211, KM.090212, KM.090213, KM.090214, KM.090215, KM.090216, KM.090217, KM.090218, KM.090219, KM.090220, KM.090221, KM.090222, KM.090223, KM.090224, KM.090225, KM.090226, KM.090227, KM.090228, KM.090229, KM.090230, KM.090231, KM.090232, KM.090233, KM.090234, KM.090235, KM.090236, KM.090237, KM.090238, KM.090239, KM.090240, KM.090241, KM.090242, KM.090243, KM.090244, KM.090245, KM.090246, KM.090247, KM.090248, KM.090249, KM.090250, KM.090251, KM.090252, KM.090253, KM.090254, KM.090255, KM.090256, KM.090257, KM.090258, KM.090259, KM.090260, KM.090261, KM.090262, KM.090263, KM.090264, KM.090265, KM.090266, KM.090267, KM.090268, KM.090269, KM.090270, KM.090271, KM.090272, KM.090273, KM.090274, KM.090275, KM.090276, KM.090277, KM.090278, KM.090279, KM.090280, KM.090281, KM.090282, KM.090283, KM.090284, KM.090285
b Kho Đọc
j KD.026841, KD.026842, KD.026843, KD.026844, KD.026845, KD.026846, KD.026847, KD.026848, KD.026849, KD.026850, KD.026851, KD.026852, KD.026853, KD.026854, KD.026855, KD.026856, KD.026857, KD.026858, KD.026859, KD.026860
910 # # a Dung
d 29/9/2022