Phân tích ảnh hưởng của phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường Cao đẳng Sơn La đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp thời đại 4.0

371.80959718/PH121T
Phân tích ảnh hưởng của phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường Cao đẳng Sơn La đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp thời đại 4.0
Thào Thị Anh,Đậu Thị Thương,Lường Minh Tươi,Bạc Cầm Khương,Lò Văn Nhân
Đề tài nghiên cứu khoa học,Phát triển kỹ năng,Kỹ năng mềm,Sinh viên,Trường Cao đẳng Sơn La,Sơn La
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về phân tích ảnh hưởng của phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường Cao đẳng Sơn La đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp thời đại 4.0
ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sơn La. Hội Sinh viên
38 tr.:bảng;30 cm
005 20231208141225.0
001 00015482
008 231208s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 371.80959718
b PH121T
245 0 a Phân tích ảnh hưởng của phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường Cao đẳng Sơn La đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp thời đại 4.0
c Đậu Thị Thương (chủ nhiệm đề tài), Thào Thị Anh, Lường Minh Tươi,...
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 38 tr.
c 30 cm
b bảng
500 # # a ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sơn La. Hội Sinh viên
504 # # a Thư mục: tr. 36.- Phụ lục: tr. 37 - 38
520 # a Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về phân tích ảnh hưởng của phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường Cao đẳng Sơn La đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp thời đại 4.0
653 # # a Đề tài nghiên cứu khoa học
a Phát triển kỹ năng
a Kỹ năng mềm
a Sinh viên
a Trường Cao đẳng Sơn La
a Sơn La
700 # a Thào Thị Anh
e Cộng tác viên
a Đậu Thị Thương
e Chủ nhiệm đề tài
a Lường Minh Tươi
e Cộng tác viên
a Bạc Cầm Khương
a Lò Văn Nhân
910 # # a Dung
d 8/12/2023