Triển khai “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” trong trường Cao đẳng Sơn La

  • 8/19/2022 2:50:52 PM
  • 425

Thực hiện Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Sơn La về việc Triển khai “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai “Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng  giai đoạn 2021  –  2025, định hướng đến năm 2030” trong Trường Cao đẳng Sơn La.

Chi tiết xem file dưới đây: